Zuurstoftherapie thuis na SEH bezoek

Algemeen

Uitstroom COVID-19 patiënten vanaf de SEH met zuurstof naar huis


Protocol om stabiele COVID-19 patiënten vanaf de SEH met O2 thuis te behandelen. Dit betreft patiënten die zuurstofafhankelijk zijn, maar wel klinisch stabiel zijn en onder regie van de huisarts, met ondersteuning mantelzorg en zo nodig wijkverpleging, thuis worden gemonitord tijdens verder herstel (gemiddeld 4-5 dagen).

Voorwaarden

A. Is de patiënt stabiel?

 

 • Hemodynamisch stabiel: bloeddruk/pols
 • Ademhalingsfrequentie < 20/min met max 3L O2deSpO2 > 92% + maximaal drie 3 liter zuurstof additioneel
 • Patiënt  is over kritieke fase in ziekteloop heen, dwz na ziektedag 9
 • Niet invasief beademingsbeleid
 • Geen andere, instabiele complicaties (risicofactoren op ernstig beloop COVID: > 65 jaar; BMI > 30, diabetes mellitus; chronische nierziekte; immuungecompromitteerd; leeftijd > 55 jr én hypertensie of cardiovasculaire ziekte of chronische longziekte, of onvoldoende mentale draagkracht)

 

B. Goede zelfredzaamheid en/of mantelzorg

C. Niet roken in de woning van patiënt, geen gaskachels thuis

 D. (Dienstdoend) huisarts moet akkoord zijn met overplaatsing terug naar huis.

 De SEH of COVID-arts van de ziekenhuislocatie belt de huisarts of dienstdoend huisarts met de mededeling dat een patiënt van diens praktijk vanaf SEH met zuurstof ontslagen wordt en door de huisarts begeleid zal worden bij verder herstel en afbouw zuurstof. Indien na 17 uur: overleg met HAP

Thuismonitoring

 • Huisarts belt minstens 2x per week, zo nodig dagelijks met patiënt ter monitoring
 • Patiënt en mantelzorg voeren 3x daags SpO2 meting uit met uit ziekenhuis meegekregen saturatiemeter
 • Thuiszorgorganisaties worden ingelicht over dit protocol, kunnen/mogen uiteraard O2 meting doen maar in principe doet de patiënt/mantelzorger zelf de metingen.

Taakverdeling in ziekenhuis

Verpleegkundige of arts SEH afdeling
- Navragen:
 • Wordt er door patiënt of huisgenoten gerookt in huis ?
 • Woont patiënt op de begane grond ? indien nee, is er een lift aanwezig ?
 • Wie is contactpersoon ivm aanwezig zijn thuis bij zuurstoflevering?Tel. nr. Contactpersoon 
 • Apotheek van patiënt
 • Is patiënt in staat de zuurstof zelf te bedienen?

- Geeft informatiemapje van firma Westfalen aan patiënt (dit moet op SEH klaarliggen)

- Oefent met de patiënt met de O2 saturatiemeter (O2 saturatiemeter ligt op SEH bij secretaresse

- Koppelt O2 sat meter (die een registratienummer heeft) aan patiëntnummer (opschrijven op een lijst die bij O2 sat meters ligt of op excelbestand op COVID U-schijf in map 'zuurstoftherapie thuis)

-Geeft uitleg over O2 thuis (naast informatiefolder + uitleg firma Westphalen)

-Patiënt neemt O2 tank vanaf SEH mee naar huis ; volg protocol op Iprova: Levering van zuurstofcilinders (LIV-cilinders) buitenshuis

Arts SEH afdeling, backup van longverpleegkundige bij drukte
- Checklist voor ontslag nagaan (zie onder, bijlage 1)

- O2 aanvragen via website: https://portaal.westfalenmedical.com/thuiszorg/aanvraag-zuurstof

Evt hulp via longverpleegkundige (tel nr *2607)

- Recept dexamethason (6 mg gedurende 10 dagen of eerder staken als er geen O2 behoefte meer is)

- Indien nodig: recept naar politheek LZR voor persoonlijke beschermingsmaatregelen COVID voor mantelzorger

Taakverdeling na ontslag

Patiënt / mantelzorg:

 • 3x daags saturatiemeting : 10.00-15.00-20.00 uur; registreer in Observatieformulier
 • Polsfrequentie loopt daar in mee; registreer in Observatieformulier
 • Temperatuur meting  1-x daags; registreer in Observatieformulier 

Persoonlijk beschermingsmiddelen voor mantelzorgers kunnen (gratis) opgehaald worden in de apotheek, op recept van arts.

Patiënt / mantelzorg en bij aanwezigheid door thuiszorg

 • Controle zuurstoftoediening: gebruik patiënt, stand O2 liters
 • Beoordeling ademfrequentie patiënt 3x daags; registreer in Observatieformulier
 • Controle glucose indien van toepassing; registreer in Observatie formulier
 • Evt. toediening insuline; registreer in Observatieformulier
 • Aanpassing insuline z.n. i.o.m. huisarts
 • Toediening Antistolling (indien van toepassing)
 • Toediening / controle gebruik Dexamethason (indien van toepassing)
 • Toediening / controle gebruik Antibiotica (indien van toepassing)

NB: O2 saturatiemeter inleveren op SEH Laurentius ziekenhuis als er geen O2 meer nodig is!
 

Huisarts

 • Huisarts belt minstens 2 x per week, z.n. dagelijks met patiënt / mantelzorg. Op willekeurig tijdstip liefst voor 15.00 uur (telefonisch i.v.m. beoordelen ademarbeid)
 • Beoordeelt genoteerde gegevens en voert die in eigen HIS in
 • Vraagt bij patiënt tekenen van hyperglycaemie t.g.v. dexamethasongebruik na. Past z.n. diabetesmedicatie aan en informeert hierover thuiszorg. Zie protocol in de bijlage
 • Bepaalt afbouw zuurstofgebruik
 • Regelt evt. continuering medicatie patiënt via eigen apotheek patiënt
 • Regelt evt. extra levering PBM via recept apotheek
 • Controleert evt. overige medicatiebeleid (antistolling, dexamethason, antibiotica)
 • Bespreekt evt. overdracht controles door andere huisarts / huisartsenpraktijk tijdig met patiënt en mantelzorg
 • Regelt bij achteruitgang patiënt heropname

Aanvullingen voor de huisarts
De zuurstoftoediening thuis bij ontslag uit het ziekenhuis is maximaal 3 liter/min O2. Bij SpO2 < 92 % kan extra O2 gegeven worden tot max 5 liter/min, tot deze weer boven 93% is.

Afbouw zuurstof

 • Vanaf 94% of hoger; 1 liter zuurstof eraf, SpO2 meten na vijftien minuten. Het is niet erg als zuurstof tijdelijk lager dan 90-92% is
 • Zo dagelijks 1 liter verminderen tot 0
 • Indien saturatie > 93% blijft zonder zuurstof, mag zuurstof gestopt worden. Eventueel overleg met dienstdoende COVID-arts.

Bij achteruitgang klinische situatie

Eventuele complicaties die op kunnen treden zijn:
- longembolieën;
- achteruitgang door COVID-19 infectie; 
- sterke ontregelde bloedglucose waardes.
- een superinfectie; 
- pneumothorax. 

Alarmsignalen:
Bij de volgende alarmsignalen is het nodig om te overleggen met een specialist over herbeoordeling in het ziekenhuis (herbeoordeling indien noodzakelijk wordt na overleg ten allen tijde gewaarborgd):

- Toename zuurstofbehoefte in rust

 • Toename van de ademfrequentie in rust > 22 / min
 • Afname van de zuurstofstauratie in rust < 92%
 • Toename ervaren dyspnoe (op basis avn Borgschaal)

- Nieuwe koorts
- Nieuwe (plots ontstane) pijn op de borst
- Duidelijke klinische achteruitgang
- Ondanks interventie sterk verhoogde glucose
- Klinische tekenen van hyperglycaemie of diabetes gerelateerde acidose die niet thuis te behandelen is

Na stoppen behandeling thuis

Zuurstoftank retour SEH Laurentius ziekenhuis
O2 saturatiemeter retour SEH Laurentius ziekenhuis
Eventueel starten extra (na)zorg indien nodig:
-    Reactivatie/mobilisatie;
-    GGZ-ondersteuning;
-    Afspraak na één, drie en zes weken (kan telefonisch) door huisarts. 

 

Bijlagen

-    Bijlage 1. Checklist voor ontslag ziekenhuis
-    Bijlage 2. Observatieformulier thuis
-    Bijlage 3. Contactpersonen en telefoonnummers
-    Bijlage 4. Verantwoordelijkheden                                                                                                                                                                                                                                                                  -    -    Bijlage 5. Glucose O2 protocol