Zuurstoftherapie thuis

Algemeen

Uitstroom COVID-19 patiënten met zuurstof naar huis, versie maart 2021


Protocol om uitstroom van COVID-19 patiënten uit het ziekenhuis te bevorderen. Dit betreft patiënten die nog zuurstofafhankelijk zijn, maar wel klinisch stabiel zijn en onder regie van de huisarts, met ondersteuning mantelzorg en zo nodig wijkverpleging, thuis worden gemonitord tijdens verder herstel (gemiddeld 4-5 dagen).

Startpunt 1e lijn

De COVID-arts belt de huisarts met de vraag of een patiënt van diens praktijk over 24 uur met zuurstof ontslagen kan worden en door de huisarts begeleid wordt bij verder herstel en afbouw zuurstof.

Mondelinge afstemming met COVID-arts leidt tot verdere organisatie van ontslag door het ziekenhuis.

Thuismonitoring

  • Huisarts belt minstens 2x per week, zo nodig dagelijks met patiënt ter monitoring.
  • Patiënt en mantelzorg voeren 3x daags SpO2 meting uit met uit ziekenhuis meegekregen saturatiemeter.
  • Thuiszorgorganisaties qordne ingelicht over dit protocol, kunnen/mogen uiteraard O2 meting doen, maar ip doet de patiënt/mantelzorger zelf de metingen

Taakverdeling in ziekenhuis

Verpleegkundige COVID afdeling:
-Geeft informatiemapje van firma Westfalen aan patiënt
-Oefent met O2 saturatiemeter
-Geeft uitleg over O2 thuis (naast informatiefolder+ uitleg firma Westphalen)
-Mantelzorg neemt O2 tank die thuis geleverd is mee naar ziekenhuis. Dit is de O2 tank die patiënt nodig heeft voor vervoer van ziekenhuis naar huis. Indien dit niet mogelijk is; volg protocol op Iprova: Levering van zuurstofcilinders (LIV-cilinders) buitenshuis.

Arts COVID afdeling: 
-Checklist voor ontslag nagaan (zie bijlage)

-O2 saturatiemeter ophalen op poli longziekten (liggen in grote kast op poli long, kamer De Visser)

-Navragen :
•    Word er door patiënt of huisgenoten gerookt in huis ?
•    Woont patiënt op de begane grond? indien nee, is er een lift aanwezig ?
•    Wie is contactpersoon ivm aanwezig zijn thuis bij zuurstoflevering tel.          nr. Contactpersoon doorgeven aan long verpleegkundige
•    Is patiënt mobiel?  hoeveel dgn per week?
•    Apotheek van patiënt
•    Is patiënt in staat de zuurstof zelf te bedienen ?

-Inlichten longverpleegkundige (tel nr *2607) over aanvraag O2 en ontslagdatum

-Indien patiënt in het weekend met ontslag kan, voor het weekend al O2 thuis regelen via longverpleegkundige (*2607). Anders door arts O2 thuis regelen via https://portaal.westfalenmedical.com/thuiszorg/aanvraag-zuurstof  

-Indien nodig: recept naar politheek LZR voor persoonlijke beschermingsmaatregelen voor mantelzorger. 

Longverpleegkundige:
-Zorgt dat informatiemapje O2 thuis op COVID afdeling ligt.
-Vraagt zuurstof aan bij O2 leverancier.
-Belt patiënt 1 dag na ontslag om te kijken of alles duidelijk is  mbt O2 thuis.
-Registratie O2 saturatiemeter op naam patiënt.

Taakverdeling na ontslag

Patiënt / mantelzorg:
·    3x daags saturatiemeting : 10.00-15.00-20.00 uur; registreer in Observatieformulier
·    Polsfrequentie loopt daar in mee; registreer in Observatieformulier
·    Temperatuur meting  1-x daags; registreer in Observatieformulier 
Persoonlijk beschermingsmiddelen voor mantelzorgers kunnen (gratis) opgehaald worden in de apotheek, op recept van arts.

Patiënt / mantelzorg en bij aanwezigheid door thuiszorg: 
·    Controle zuurstoftoediening: gebruik patiënt, stand O2 liters
·    Beoordeling ademfrequentie patiënt 3x daags; registreer in Observatie formulier 
·    Controle glucose indien van toepassing; registreer in Observatieformulier 
·    Evt. toediening insuline; registreer in Observatieformulier 
·    Aanpassing Insuline z.n. i.o.m. huisarts 
·    Toediening Antistolling (indien van toepassing)
·    Toediening / controle gebruik Dexamethason (indien van toepassing)
·    Toediening / controle gebruik Antibiotica (indien van toepassing)

O2 saturatiemeter inleveren op poli longziekten LZR (routenr 112) als er geen O2 meer nodig is
 

Huisarts

·    Huisarts belt minstens 2 x per week, z.n. dagelijks met patiënt /mantelzorg. Op willekeurig tijdstip liefst voor 15.00 uur (telefonisch i.v.m. beoordelen ademarbeid).
·    Beoordeelt genoteerde gegevens en voert die in eigen HIS in.
·    Vraagt bij patiënt tekenen van hyperglycaemie tgv dexamethasongebruik na. Past z.n. diabetesmedicatie aan en informeert hierover thuiszorg, zie protol dat is bijgevoegd.
·    Bepaalt afbouw zuurstofgebruik.
·    Regelt evt. continuering medicatie patiënt via eigen apotheek patiënt.
·    Regelt evt. extra levering PBM via recept apotheek.
·    Controleert evt. overige medicatiebeleid (antistolling, dexamethason, antibiotica).
·    Bespreekt evt. overdracht controles door andere huisarts /huisartsenpraktijk tijdig met patiënt en mantelzorg.
·    Regelt bij achteruitgang patiënt heropname.

Aanvullingen voor de huisarts
•    De zuurstoftoediening thuis bij ontslag uit het ziekenhuis is maximaal 3 liter/min O2.
•    Bij SpO2 < 92 % kan extra O2 gegeven worden tot max 5 liter/min, tot deze weer boven 93% is.

Afbouw zuurstof
·    Vanaf 94% of hoger; 1 liter zuurstof eraf, SpO2 meten na vijftien minuten. Het is niet erg als zuurstof tijdelijk lager dan 90-92% is.
·    Zo dagelijks 1 liter verminderen tot 0.
·    Indien saturatie > 93% blijft zonder zuurstof, mag zuurstof gestopt worden. Eventueel overleg met dienstdoende COVID-arts.
 

Bij achteruitgang klinische situatie

Eventuele complicaties die op kunnen treden zijn:
- longembolieën;
- achteruitgang door COVID-19 infectie; 
- sterke ontregelde bloedglucose waardes.
- een superinfectie; 
- pneumothorax. 

Alarmsignalen:
Bij de volgende alarmsignalen is het nodig om te overleggen met een specialist over herbeoordeling in het ziekenhuis (herbeoordeling indien noodzakelijk wordt na overleg ten allen tijde gewaarborgd):
·    Toename zuurstofbehoefte in rust:
      o    Toename van ademfrequentie in rust > 22/min
      o    Afname van zuurstofsaturatie in rust <92%
      o    Toename ervaren dyspnoe (op basis van Borgschaal)
·    Nieuwe koorts
·    Nieuwe (plots ontstane) pijn op de borst
·    Duidelijke klinische achteruitgang
·    Ondanks interventie sterk verhoogde glucose
·    Klinische tekenen van hyperglycaemie of diabetes gerelateerde  acidose die niet thuis te behandelen is

Na stoppen behandeling thuis

Zuurstof retour aan provider (nummer wordt provider verstrekt)
O2 saturatiemeter retour ziekenhuis door patiënt of mantelzorg (poli longziekten LZR, route nummer 112). 

Eventueel starten extra (na)zorg indien nodig:
-    Reactivatie/mobilisatie;
-    GGZ-ondersteuning;
-    Afspraak na één, drie en zes weken (kan telefonisch) door huisarts. 

Bijlagen

-    Checklist voor ontslag ziekenhuis
-    Observatieformulier thuis
-    Contactpersonen en telefoonnummers                                                                             

-    Verantwoordelijkheden

 -  Glucose O2 protocol