Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg

Algemeen

In Zuid-Limburg is één team verantwoordelijk voor het hele proces van telefonische crisismelding tot actieve crisisinterventie en het bieden van crisiszorg (ambulante en/of met verblijf). Een samenwerkingsverband van XONAR, Mondriaan en Koraal voert dit voor de regio Zuid-Limburg uit en is verantwoordelijk voor een integraal team dat crisishulp gaat bieden voor jeugdigen met problematiek vanuit Jeugd en Opvoedhulp (J&O), een licht verstandelijke beperking (LVB) of GGZ problematiek. Het samenwerkingsverband wordt daarbij ondersteund door een aantal onderaannemers. Het integrale team gaat werken onder de naam Crisishulp Jeugd Ziud-Limburg en is bereikbaar via het nummer: 043 - 6045777.

Verwijscriteria

Er is sprake van een crisis bij de inschatting dat als we 'vandaag niets doen' er een calamiteit ontstaat voor een jeugdige en zijn omgeving. Belangrijke criteria daarvoor zijn:
- Is de situatie onveilig voor de jeugdige en zijn omgeving?
- Lopen we risico op het ontstaan van blijvende schade voor betrokkenen?
- De vraag: 'Wat is er vandaag anders dan gisteren?'
 

Huisarts

- Alle crisismeldingen voor jeugdigen (GGZ, LVB, J&O problematiek) in Zuid-Limburg lopen via Crisishulp Jeugd: 043-6045777.
- Tijdens de telefonische triage wordt samen met de huisarts onderzocht of er sprake is van crisis dan wel acute zorg. Bij crisis is men altijd binnen 2 uur ter plaatse (daar waar de jeugdige zich bevindt).
- De beslissing of er sprake is van crisis en hoelang de crisis duurt ligt bij de Crisishulp Jeugd.
- Ambulante crisishulp duurt maximaal 4 weken, crisisverblijf maximaal 1 week.
- De eerste werkdag na de crisismelding vindt er een door Crisishulp georganiseerd Ronde Tafel Overleg plaats, samen met de procesregisseur van het Toegangsteam/Gecertificeerde Instelling en alle betrokkenen met als doel om samen een duurzaam perspectief voor de jeugdige te bepalen. Indien mogelijk sluit de POH of huisarts aan bij dit Ronde Tafel Overleg. Bij afwezigheid zal de huisarts uiterlijk de eerstvolgende werkdag geïnfromeerd worden over de gemaakte afspraken. De procesregisseur heeft een belangrijke rol bij de het Ronde TAfel Overleg en de verdere voortgang. 

Crisisteam

Geen crisis, maar wel behoefte aan Acute Zorg
Bij situaties die 'tot morgen' kunnen wachten, is er geen sprake van een crisis maar van acute zorg. In die situaties is er wel vaan behoefte aan reguliere hulp, die dan snel georganiseerd moet worden via de gemeentelijke toegangsteams. Wellicht is er ook al hulp in het gezin en is er een kort periode intensievere inzet nodig door de reeds aanwezige hulpverlener. In deze gevallen kan het team Crisishulp Jeugd vanuit de aanwezige expertise daarbij ondersteunen d.m.v. advies en coaching on the job.

Wat als er sprake is van een crisis
Crisissituaties kunnen door iedereen 24/7 gemeld worden bij het telefonische Meldpunt van Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg.
Het Meldpunt voert een telefonische triage uit en - waar nodig - binnen 2 uur een actieve inschatting ter plaatse. 
Een crisissituatie duurt per definitie nooit lang. Als de veiligheid is hersteld, spreken we immers niet meer van crisis. Als zich een crisis voordoet, zetten we bij voorkeur ambulante crisishulp in. Dit s maximaal 4 weken mogelijk. Ambulante crisishulp wordt geboden met Ambulante Spoedhulp (ASH), Families First (FF) of Ambulante Psychiatrische Behandeling. 
Als de veiligheid zodanig in het geding is dat ambulante crisishulp geen passende oplossing biedt, wordt er gezicht naar een (tijdelijke) plaatsing in het netwerk van de jeugdige of bieden we een noodbed voor één nacht. Alleen als het echt niet anders kan, gaan we over tot plaatsing in een crisispleeggezin of crisisgroep. Verblijf in een crisisgroep kan plaatsvinden bij srisisaanbieders J&O, LVB, of GGZ voor maximaal 1 week. 

Revisiedatum

Revisiedatum januari 2022, checken website:  https://www.bjzlimburg.nl/algemeen/spoedeisende-hulp/