Complexe wondzorg

Doelstelling

Deze transmurale richtlijn complexe wondzorg heeft het doel de zorgprofessionals in regio MiddenLimburg oost handvatten te geven voor een uniforme uitvoering van wondzorg volgens evidence
based richtlijnen. Deze richtlijn bevat naast algemene informatie over wondbehandeling ook specifieke richtlijnen voor verschillende diagnosegroepen.


Hierdoor wordt de kwaliteit van de wondzorg regionaal maximaal geleverd, de kosten verlagen, doorlooptijden verkort worden en de kwaliteit van leven van cliënten/patiënten verbetert.
Daarnaast wordt de juiste zorg op de juiste plek geleverd, zoveel mogelijk thuis waar de cliënt woont en zo min mogelijk, tenzij noodzakelijk, in het ziekenhuis.

Definitie

Onder complexe wondzorg verstaan we een wond met een verstoorde genezing door pathofysiologische factoren. Deze wonden vereisen naar verwachting meer dan 14 tot 21 dagen
wondzorg. 

Behandeling huisarts

De patiënt met een gecompliceerde wond presenteert zich bij de huisarts. De huisarts blijft de Regiebehandelaar zolang de wondzorg in de 1e lijn geleverd wordt.
Behandeling:

 • Anamnese.
 • Ziektegeschiedenis.
 • Start wondzorg conform wondprotocol.
 • Zonodig verwijzing tweede lijn o.b.v. de benoemde wondcategorieën (zie bijlage 1: transmuraal zorgpad complexe wondzorg)..

De huisarts stelt een wondbehandelplan op en behandelt de wond 4 weken. Is er na 4 weken geen genezingstendens verwijzing naar de wondregisseur 1e lijn of naar 2e lijn (conform afspraken).
De huisarts levert samen met de wijkverpleging wondzorg conform wondbehandelplan (zie bijlage 2: wondbehandelplan).

Wijkverpleging

De wijkverpleegkundige geeft wekelijks telefonisch een terugkoppeling aan de huisarts. Hierin wordt een terugkoppeling gedaan over:

 • Bevindingen.
 • Aanbevelingen.
 • Wondbehandelplan; wondzorg conform wondbehandelplan (zie bijlage 2: wondbehandelplan).
 • Aanvullend onderzoek.
 • Wekelijkse rapportage via beeldmateriaal (foto’s). Er worden lokaal afspraken gemaakt hoe de
 • foto’s gedeeld worden.

Verwijzing naar de wondregisseur

De huisarts vraagt via ZorgDomein de wondregisseur in consult.

 • Reguliere wondbehandeling óf
 • Reguliere palliatieve wondbehandeling; wanneer het niet haalbaar is de wond te laten genezen is, of een nazorg traject in palliatieve geneeskunde.

De wondregisseur thuiszorg (1e lijn) doet binnen 2 á 3 werkdagen na aanmelding een triage/consult bij de patiënt. De wondregisseur thuiszorg stelt samen met de patiënt en huisarts een vervolgtraject op. De evaluatie van het wondbehandelplan vindt plaats na 2- 3 weken (eerder of langer afhankelijk van situatie). De terugkoppeling naar huisarts vindt plaats d.m.v. foto s. In de ZorgDomein verwijzing wordt door de huisarts aangegeven hoe de foto’s gedeeld worden.

 • Indien er progressie is: continueren van de wondbehandeling of bijstellen wondbehandelplan/ therapie.
 • Bij geen progressie zal de patiënt in overleg met huisarts verwezen worden naar de 2e lijn via ZorgDomein.

Wondregisseur = VS / Wondconsulent (2-jarige opleiding Erasmus) / MSc in Wound Healing and Tissue Repair (Cardiff)

Verwijzing naar de 2e lijn: vaatchirurg / Wond Expertise Centrum

Een consult vaatchirurgie / WEC (Wond Expertise Centrum):

 • Anamnese (medisch/ verpleegkundig)
 • Diagnose
 • Aanvullende onderzoeken
 • Diagnostische behandeling 2e lijn
 • Terugkoppeling huisarts via Edifact.

Het WEC coördineert de wondzorg in de 2e lijn:

 • Opstellen wondbehandelplan
 • Bestellen wondmaterialen
 • Wondzorg conform wondbehandelplan (zie bijlage 2: wondbehandelplan)
 • Overdracht aan wondconsulent thuiszorg; WEC geeft op de poli een schriftelijke overdracht mee aan de patiënt voor de thuiszorg. Dit geldt voor alle thuiszorgorganisaties. Wanneer het een uitgebreide complexe casus betreft dan zullen we het ook telefonisch toelichten en mailen
 • Evt. uitvoeringsverzoek schrijven voor thuiszorg
 • Afspraak controle op WEC (indien behandeling in de 2e lijn blijft).

Evaluatie van het wondbehandelplan vindt plaats na 2-3 weken (eerder of langer afhankelijk van situatie). De wondregisseur 1e en 2e lijn evalueren telefonisch het wondbehandelplan indien de
patiënt bij de specialist in 2e lijn blijft. De chirurg blijft dan verantwoordelijk.

 • Indien er progressie is: terugverwijzen naar 1e lijn (huisarts en/of wondregisseur 1e lijn). Inclusief ontslagbrief via Edifact voor de huisarts.
 • Bij geen progressie wordt het wondbehandelplan bijgesteld en evt. verder onderzoek uitgevoerd. Bij verder onderzoek blijft de patiënt onder behandeling in de 2e lijn.

Aandachtspunt: indien er in de thuissituatie nog wondzorg nodig is en de patiënt wordt overgedragen aan de 1e lijn wordt er een consult van de wondregisseur gedaan. Indien nodig wordt er
een uitvoeringverzoek voor de wondzorg gemaakt (alleen bij het wondspoelen met katheter en vactherapie).

 • Poliklinische patiënten: WEC maakt (indien nodig) uitvoeringsverzoek en order transferbureau voor aanvraag wondzorg en vraagt een consult wondregisseur 1e lijn aan (standaard wond overdrachtsformulier mailen aan secretariaatKWB@dezorggroep.nl)
 • Klinische patiënten: Transferbureau maakt (indien nodig) een uitvoeringsverzoek voor aanvraag wondzorg en het transferbureau vraagt een consult wondregisseur 1e lijn aan (standaard wond overdrachtsformulier mailen aan secretariaatKWB@dezorggroep.nl)

Wondregisseur = VS / Wondconsulent (2-jarige opleiding Erasmus) / MSc in Wound Healing and Tissue Repair (Cardiff)
 

Bijlage 1. Transmuraal zorgpad

Bijlage 2. Wondbehandelplan