Casemanagement Hulp bij Dementie

Algemeen

In de Westelijke Mijnstreek zijn afspraken gemaakt om de zorg, ondersteuning en begeleiding voor mensen met (vermoedens van) dementie te verbeteren. Huisartsen, Thuiszorgorganisaties, MIK-PIW-groep en Alzheimer NL hebben hiertoe de keten Hulp bij Dementie Westelijke Mijnsteek gevormd.

Patiënten met dementie en hun naasten kunnen worden begeleid door casemanagers dementie. Voor patiënten is daarmee doorlopend een vertrouwd aanspreekpunt en coördinator beschikbaar in het hele traject vanaf het moment dat er eerste tekenen van dementie optreden.

De casemanagers stemmen de medische zorg af met de huisarts /praktijkondersteuners en bouwen een netwerk op in de buurt van de cliënt. Met andere ondersteuners, vrijwilligers en professionals wordt de vraag vanuit de cliënt en mantelzorg afgestemd en gevolgd.

Begeleiding door een casemanager is voor de patiënt en naasten kosteloos en wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet.

 

Aan de huisartspraktijk is een vaste casemanager gekoppeld die neutraal werkt maar in loondienst is bij één van de thuiszorgorganisaties in de regio.

 

Verwijscriteria

Bij (vermoeden van) cognitieve problematiek en dementie/waarneembare achteruitgang in cognitie en bij een verandering bij ouderen bekend met dementie.

Signalerend persoon

  • Meldt signalen direct aan de casemanager als de oudere al in begeleiding is en de begeleidende casemanager bekend is;
  • Meldt signalen bij de huisarts(praktijk) waar bekend is wie als casemanager werkzaam is en de huisarts(praktijk) verwijst naar de casemanager.

 

Casemanager/Huisarts-taken

Casemanager:

Voert de opvolging na melding van het signaal uit.

Neemt contact op met patiënt en naaste en start begeleiding in de vorm van:

a. het signaal bespreken.
b. bepalen van de zorgvraag en daaruit voortvloeiende zorgbehoefte.
c. Op geleide van de gestelde doelen; uitvoeren van het begeleidingsplan.

Treedt in overleg met huisarts(praktijk) waar de regie ligt, over periodieke afstemming (zoals MDO).
 

Huisarts:

Verwijst via ZorgDomein naar Hulp bij Dementie.

Via de stappen: Wonen en Zorg –> Overige Zorg –> Thuiszorgorganisatie –> Casemanagement dementie.

(of via de zoekfunctie zoeken op ‘casemanagement’).

Stroomdiagram

Open hier het Signalering & Verwijsprotocol Casemanagement Dementie (versie 18 mei 2021)

Bron, samenstellers, revisiedatum

Bron: Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek (versie 17 mei 2021)

Samensteller: Ketenregisseur Hulp bij Dementie, Inge Jochem

Contact: stuur een e-mail

Revisiedatum: januari 2022