ALK (TEST: in velden)

Doel en verantwoording

Deze werkafspraak is opgesteld door huisartsen uit de regio Zwolle en Meppel in samenwerking met kaderhuisarts GGZ Carine den Boer met specialisatie ALK en met internisten, kinderartsen, MDL-artsen, neurologen, KNO-artsen, urologen, oogartsen, reumatologen, gynaecologen en sportartsen van Isala.

Een brede adequate analyse ter voorkoming van langdurige klachten en uitval in dagelijks leven. Door onderling overleg en overdracht tussen de eerste en tweede lijn eerder te komen tot een gezamenlijke probleemdefinitie met de patiënt en dezelfde voorlichting te kunnen geven met een eenduidiger beleid.

Begrippen

Opmerking AJ: Test 1: tabel uit WA geknipt en geplakt. Randdikte op 0 gezet (maar heeft geen effect)

SOLK

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten

ALK

Klachten die minstens enkele weken duren en het functioneren beperken of lijdensdruk veroorzaken. Het kan gaan om klachten in de context van een (adequaat behandelde) ziekte of klachten in de afwezigheid van een bekende ziekte.

CDC

Centers for Disease Control and Prevention

OSAS

Obstructief SlaapApneuSyndroom

4 DKL

VierDimensionale KlachtenLijst

StarT Back Tool of STarT MSK tool

Screeningsinstrumenten voor gebruik bij patiënten met aspecifieke lage rugklachten in de eerste lijn.

SCEGS

Brede klachtexploratie: Somatisch, Cognitief, Emotioneel, Gedragsmatig, Sociaal

Verklaringsmodel

Modellen om ALK uit te leggen.

MDL

Maag-, Darm- en Leverziekten

PMT

Psychomotorisch therapie

ACP

Advanced Care Planning

PNEA

Psychogene Niet-Epileptische Aanvallen

PNES

Psychogenic Non Epileptic Seizure

Opmerking AJ: Test 2: Tabel aangemaakt via menubalk velden en tekst als platte tekst geplakt (moest regel voor regel)

SOLK

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten

ALK

Klachten die minstens enkele weken duren en het functioneren beperken of lijdensdruk veroorzaken. Het kan gaan om klachten in de context van een (adequaat behandelde) ziekte of klachten in de afwezigheid van een bekende ziekte.

CDC

Centers for Disease Control and Prevention

OSAS

Obstructief SlaapApneuSyndroom

4 DKL

VierDimensionale KlachtenLijst

StarT Back Tool of STarT MSK tool

Screeningsinstrumenten voor gebruik bij patiënten met aspecifieke lage rugklachten in de eerste lijn.

SCEGS

Brede klachtexploratie: Somatisch, Cognitief, Emotioneel, Gedragsmatig, Sociaal

Verklaringsmodel

Modellen om ALK uit te leggen.

MDL

Maag-, Darm- en Leverziekten

PMT

Psychomotorisch therapie

ACP

Advanced Care Planning

PNEA

Psychogene Niet-Epileptische Aanvallen

PNES

Psychogenic Non Epileptic Seizure

 

Anamnese

Alarmsymptomen
Sluit met de betreffende NHG-standaarden specifieke somatische en psychiatrische diagnoses uit en verwijs zo nodig naar het betreffende specialisme. Zie ook verder in deze werkafspraak handige tips per ziektebeeld-specialisme.

Beschermende factoren
Beschermende factoren zijn bijvoorbeeld een steunend netwerk en een zinvolle dagbesteding. In dit geval leidt pijn wel tot disfunctioneren maar levert geen ziektewinst op.

Uitlokkende en predisponerende factoren
Zie onderstaande tabel

 

Biologisch

Psychologisch

Sociaal

Predisponerend

Genetica,

chronische ziekte

Traumatische jeugdervaringen,

psychiatrische stoornissen, inclusief As 2

Ziektegedrag in familie

Uitlokkend

Infectie, operatie, trauma

Stress, surmenage,

psychiatrie

Life events, werkdruk, media hypes

Instandhoudende factoren

Somatisch

Slaapproblemen

Slechte lichamelijke conditie

Afwijkend voedingspatroon

Verhoogde gevoeligheid voor lichamelijke sensaties

Cognitief

Somatische fixatie

Gebrek aan acceptatie van de klachten

Preoccupatie met klachten

Ziekteangst

Ervaren van weinig invloed op de klachten

Bewegingsangst

Piekeren en doemdenken

Emotioneel

Frustratie en moedeloosheid ten aanzien van de klachten

Schaamte en gevoel van falen ten aanzien van de klachten

Moeite met ervaren en interpreteren van emoties en lichaamssignalen

Gedragsmatig

Overmatig zorggebruik

Vermijdingsgedrag

Alles-of-niets-gedrag

Te hoge eisen stellen aan zichzelf

Moeite met hulp vragen

Sociaal

Disfunctionele interacties met naasten

Verstoorde relatie met artsen en/of andere hulpverleners

Problemen met rol functioneren en/of stressvolle omstandigheden

Ervaren van onvoldoende erkenning van de klachten

 

Onderzoek

Meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden om een indruk te krijgen in welke mate de SCEGS factoren meespelen.

Algemene gezondheid

Mijn positieve gezondheid

Klachten bewegingsapparaat

StarT Back Tool of STarT MSK tool

Stemming

4DKL scorelijst

Emoties/Psychosociaal

Ontdek: heb je chronische pijn door emoties of stress? Zie de website van Stichting Emovere www.depijnvoorbij.nl
Ga hier naar Doe de test
Ga hier naar Toelichting testuitslag

Aanvullend onderzoek

Vraagt de patiënt nadrukkelijk om aanvullend onderzoek, bespreek van te voren de verwachtingen en vervolgstappen. Waak voor somatische fixatie.


 

Diagnose

ALK/SOLK is te verdelen in drie gradaties van ernst:
Mild, matig ernstig en ernstig. Zie voor meer uitleg de NHG-standaard

Uitzondering bij verstandelijk beperkte patiënten (LVB)
Overleg met de begeleiding en gedragswetenschapper indien zij betrokken zijn. Mogelijke verwijsopties: AVG (Arts Verstandelijk Gehandicapten), Psycholoog Ebbers, Stichting MEE, Trajectum.

Afspraken over onderlinge communicatie en ALK

Verwijsbrief

 • Benoem dat je denkt aan ALK(SOLK).
 • Vraagstelling van patiënt.
 • Vraagstelling van verwijzer.
 • Op welke manier je het hebt uitgelegd (verklaringsmodel).
 • Onderdelen SCEGS indien bijdragend.

Terugkoppeling

 • Duidelijke beantwoording hulpvraag van patiënt en verwijzer.
 • Indien verdenking of diagnose ALK, dit dan benoemen.
 • Benoemen wat er met de patiënt is besproken.
 • Verklaringsmodel dat is besproken.
 • Niet verwijzen naar andere specialist bij functionele klachten zonder vooraf overleg met huisarts.
 • Adviezen en behandelopties.

Hieronder volgen per specialisme op ziektebeeld: meer uitleg over het zorgaanbod, handige vragen voor de anamnese of andere handvatten om een betere samenwerking en zorg voor patiƫnten te realiseren.

Interne geneeskunde - Chronische vermoeidheid

Zie andere standaard, tabbladen invoegen in nieuwe model

Opmerking AJ: Suzanne, ontbreekt dit nog?

Interne geneeskunde - Ouderengeneeskunde

Handige vragen in de anamnese: 
Op gebied van acceptatie: 

 • Wat verwacht u van het oud zijn?
 • Wat is voor u normaal oud worden?
 • Waar wordt u blij van?
 • Wat geeft energie?
 • Hoe gaat uw familie met u om?
 • Wat zijn regels voor uzelf?
 • Hoe gaat u om met bijvoorbeeld moeheid?

Dementie

 • Onderneemt u nog dingen uit uzelf?
 • Wat is belangrijk in uw leven?
 • Wat waren de verwachtingen van het oud worden van u en uw partner?
 • Stel vragen die horen bij ACP.

 

Zorgaanbod internist Ouderengeneeskunde

Op gebied van acceptatie 
Uitgebreid gesprek over ouder worden, soms aanvullend onderzoek die/dat de acceptatie kan bevorderen.
Dementie
Vaak toch een CT-scan, ook om het gesprek aan te gaan met mantelzorger voor acceptatie.
Passende zorg bij chronische ziekte
Specialist Ouderengeneeskunde kan een regierol aannemen bij multiproblematiek.
Complexe behandelbesluiten
Denk bijvoorbeeld aan besluiten in de oncologie of bij dementie. Hierin kan de specialist Ouderengeneeskunde een bijdrage leveren.