Transmurale afspraken astma

Introductie

In deze RTA wordt de samenwerking beschreven tussen huisartsen in de regio Zuid-Holland Noord en longartsen van LUMC en Alrijne Ziekenhuis bij patiënten met astma.

Verwijscriteria van huisarts naar specialist (Longarts)

Voor verwijzing van astmapatiënten naar de longarts1 volgt de huisarts de NHG standaard:

 • Bij diagnostische problemen;
  • Bij discrepantie tussen de klachten en de spirometriebevindingen eventueel na X-thorax
  • Verdenking beroepsastma
  • Als spirometrisch onderzoek niet mogelijk is
  • Bij twijfel aan de diagnose ondanks eigen anamnese en spirometrie.
 • Niet of onvoldoende behalen van de behandeldoelen ondanks adequate therapie;
  • Behandeldoelen niet binnen 3 maanden behaald bij matige of hoge onderhoudsbehandeling met inhallatiecorticodteroïden
  • Twee of meer astma-aanvallen per jaar waarvoor orale corticosteroïden
  • Aanwijzingen voor externe omstandigheden of persoonlijke factoren die de astmacontrole beperken.
  • De patiënt heeft een hoog klachtenniveau ondanks optimale behandeling
  • Voor de behandeling met biologica.
 • Meekijkconsult: schriftelijke vraag om expertise,  waarbij de huisarts de volgende informatie meestuurt en een diagnostische vraag formuleert;
  • Intake astma en/ of COPD anamneselijst 
  • Uitslag spirometrie
  • Uitslag labonderzoek: allergietest
  • ACQ// MRC of beiden.
 • Eenmalig diagnostisch consult: hierbij kan de huisarts de histamineprovocatietest aanvragen. De huisarts levert de uitslag van de anamnese vragenlijst aan, waarna een patiënt met advies weer terug wordt verwezen naar de eerste lijn.

De huisarts kruist bij verwijzing één van de volgende mogelijkheden aan: Regie afspraak (aankruisen wat gewenst) bij verwijzing:

 • A/  Patiënt wordt verwezen voor diagnostiek, eenmalig consult en beleidsadvies
 • B/ Patiënt wordt verwezen voor diagnostiek en instellen beleid, waarna terugverwijzing
 • C/ Patiënt wordt verwezen voor overname behandeling mbt het medisch beleid; bij exacerbaties opvang door de huisarts
 • D/ Patiënt wordt verwezen voor overname behandeling zowel mbt het medisch beleid als de bereikbaarheid en opvang bij exacerbatie;

1. Factoren van de kant van de patiënt zullen altijd het beleid mede bepalen. De huisarts en de longarts stellen, waar mogelijk hun beleid vast in samenspraak met de patiënt, met inachtneming van de omstandigheden van de patiënt en met erkenning van zijn verantwoordelijkheid, waarbij adequate voorlichting een voorwaarde is (bron: LTA astma bij volwassenen, Huisarts en Wetenschap, 2015). 

Verwijscriteria van specialist (Longarts) naar huisarts

Indien de vraag van de huisarts of patiënt beantwoord is, de diagnostiek is afgerond en het beleid van de longarts1 kan worden voortgezet door de huisarts. De longarts stelt een behandelplan op en stelt de relevante gegevens ter beschikking aan de huisarts. 

1. Factoren van de kant van de patiënt zullen altijd het beleid mede bepalen. De huisarts en de longarts stellen, waar mogelijk hun beleid vast in samenspraak met de patiënt, met inachtneming van de omstandigheden van de patiënt en met erkenning van zijn verantwoordelijkheid, waarbij adequate voorlichting een voorwaarde is (bron: LTA astma bij volwassenen, Huisarts en Wetenschap, 2015).

Procesafspraken (conform afspraken Zorgdomein)

 • De terug verwijzing verloopt schriftelijk
 • De patiënt krijgt van de longarts het advies om binnen 6-8 weken een afspraak te maken bij de huisarts.

Medicatieafspraken

N.v.t.

Informatieoverdracht

Bij verwijzing of consultatie formuleert de huisarts een adequate vraagstelling en geeft aan of het een diagnostisch of behandelprobleem gaat. 
De longarts stuurt de huisarts een tussenbericht als de longarts een patiënt langer dan drie maanden in behandeling houdt. Hierin neemt de longarts onder andere  informatie op over gedeelde zorg:

 • A/ Patiënt blijft onder behandeling m.b.t. het medisch beleid; bij exacerbaties opvang door de huisarts
 • B/ Patiënt blijft onder behandeling zowel mbt het medisch beleid als de bereikbaarheid en opvang bij exacerbatie
 • C/Patiënt wordt terugverwezen voor verdere behandeling in de eerste lijn.

Bij terugverwijzing stelt de longarts een behandelplan op en verstrekt de huisarts informatie over het te verwachten ziektebeloop, de gegeven medicatie, de astmacontrole en de toegepaste behandeling. De longarts vermeldt duidelijk welke acties van de huisarts worden verwacht, naast de zorg die in het ketenzorgprogramma is beschreven. 
 

Inhoudsverantwoordelijke en versie

Geert Zaaijer, kaderhuisarts astma/COPD.

Versie: april 2018.

Het totale ketenzorgprogramma met daarin de transmurale afspraken is te downloaden via deze link.