ELV/crisis RAP

Introductie

Verwijzers (huisarts, huisartsenpost, spoedeisende hulp, transferverpleegkundige) kunnen 24/7 de regionale beschikbare plaatsen van acute opname (ELV/crisis) inzien via https://capman.verzorgdeoverdracht.nl/.

Het betreft beschikbaarheid plaatsen ELV Hoog complex, ELV Laag complex en WLZ crisis.

Het RAP
Tot eind 2019 blijft de huidige werkwijze van het RAP bestaan naast de digitale inzage. Wij verzoeken u om vooral gebruik te maken van de digitale inzage. Hierdoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met de opnemende organisatie; tussenkomst van het RAP zou in deze vertragend kunnen werken. 

Het RAP kan u ook ondersteunen:

  • in kader van vraagverheldering om duidelijk te krijgen welk zorgtype aansluit bij de casus. 
  • de te nemen vervolgstappen wanneer er geen plaats beschikbaar is. 

Buiten kantoortijden neemt u voor Wlz crisis aanmeldingen altijd contact op met het RAP. 

Regionaal aanmeldpunt Zuid-Holland Noord
Tel: 088 - 33 99 999 (24/7)
Www: http://rap-zhn.nl/

Procesafspraken

1. Als verwijzer gaat u naar https://capman.verzorgdeoverdracht.nl/, daar zoekt u de beschikbaarheid voor ELV/crisis op.
2. U neemt zelf contact op met de desbetreffende zorgaanbieder. 
3. De zorgaanbieder bepaalt of er opgenomen wordt door te verifiëren of de persoon daadwerkelijk in aanmerking komt voor de beschikbare plaats.
4. Indien dit het geval is spreken zij met u de aan te leveren gegevens af en moment van opname (zie informatieoverdracht). U stuurt via beveiligde e-mail/Zorgdomein conform de regionale afspraken alle benodigde informatie samen met het ondertekende indicatieformulier naar de zorgaanbieder.
5. Indien uw client niet in aanmerking komt dient u een andere plaats op te zoeken en met bijbehorende organisatie contact op te nemen. 
7. Bij geen plaats beschikbaar raadpleeg het stroomschema beschikbaarheid ELV of WLZ crisis plaats. 
8. In het kader van vraagverheldering of te nemen vervolgstappen wanneer er geen plaats beschikbaar is, is het RAP is te bereiken via 088 - 33 99 999 (24/7).

Hoe werkt het digitaal inzien van beschikbare plaatsen?

Ga naar de website
https://capman.verzorgdeoverdracht.nl/
 

Zoeken naar beschikbare plaatsen via de website
Op de website kan je op drie manieren inzage krijgen in de beschikbaarheid:

Selecteer altijd de regio. Zuid Holland Noord, de RAP regio, heet: “Leiden e.o.”. 
Je kan ook alle regio’s selecteren of een andere regio in het land. 

Zoek je vanuit Beschikbaarheid of Kaart kan je aanvullend zoeken op type zorg.
Zoek je vanuit Zorgtype zoeken kan je aanvullend zoeken op type zorg, organisatienaam, plaats of km straal vanaf opgegeven postcode. 


Zoekresultaat van de website
Het zoekresultaat geeft per beschikbare plaats de contact gegevens van de aanbieder weer, en aanvullende informatie zoals uitsluitselcriteria en telefoonnummer voor opname buiten kantoortijden. 
De website geeft enkel aan waar er plaats is, dit is geen garantie voor opname. 


Vervolg
Nadat u een beschikbare plaats heeft gevonden neemt u zelf contact op met de zorgaanbieder. 
De aanbieder bepaalt of er opgenomen wordt door te verifiëren of de persoon daadwerkelijk in aanmerking komt voor de beschikbare plaats. Indien dit het geval is spreken zij met u de aan te leveren gegevens af en moment van opname. 
Indien dit niet het geval is dient u een andere plaats op te zoeken en met bijbehorende organisatie contact op te nemen. 

Bij geen plaats beschikbaar raadpleeg het stroomschema beschikbaarheid ELV of WLZ crisis plaats. 

Stroomschema beschikbaarheid ELV of WLZ crisis plaats

Toelichting begrippen uit stroomschema

BOPZ-toetsing:
Toetsing door het Centraal Indicatie Orgaan (CIZ) of een cliënt met dementie op een gesloten afdeling opgenomen kan worden waarbij de cliënt geen instemming geeft  en geen bezwaar maakt tegen de opname. 

Bovenregionale plaatsing:
Noodzaak tot Wlz crisisopname echter er is geen plaats in de regio Zuid Holland Noord. Dan wordt er naar de andere regio’s in het land gekeken. Het zorgkantoor van die regio moet toestemming geven om de cliënt op te nemen. Het zorgkantoor is buiten kantoortijden niet bereikbaar, hierdoor kan het bemiddelen voor eventuele  plaatsing bovenregionaal vertraging oplopen. Voor bovenregionale plaatsing op een  gesloten afdeling is veelal een BOPZ toetsing vereist. 

Coördinator zorg thuis:
de zorginstantie die betrokken is in de thuissituatie. Dit kan de thuiszorg zijn, indien er geen zorg betrokken is dan is dit de huisarts. 

Crisis:
Zorgelijke situatie voor de verwijzer waarbij deze op zoek is naar een oplossing. Het RAP-ZHN kan alleen iets betekenen als er direct ( binnen 24 tot 48 uur) een vraag voor intramurale zorg is omdat de cliënt niet verantwoord thuis kan verblijven waarbij in de thuissituatie niet aan de zorgvraag voldaan kan worden door mantelzorg, thuiszorg en andere professionals. De vraag kan van tijdelijke aard zijn of van blijvende aard zijn.  NB de mogelijkheden om wel thuis te blijven zijn maximaal geprobeerd waaronder de inzet van wijkverpleging. 

Dossierhouder:
de zorgaanbieder die de Wlz indicatie van de cliënt toegewezen heeft gekregen. Indien de cliënt nog thuis woont met de Wlz indicatie en dit niet langer verantwoord is heeft de dossierhouder de verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar een bed voor opname. Dit kan binnen de eigen organisatie zijn of bij een andere zorgaanbieder. In deze situatie is er sprake van een Wlz crisisopname. 

ELV:
EersteLijns Verblijf. Is een vorm van zorg waarbij de cliënt kortdurend opgenomen wordt in een zorginstelling om te kunnen herstellen. Na deze periode kan de cliënt weer verantwoord thuis wonen. De kosten worden vergoed door de zorgverzekeringswet. Er zijn 3 vormen van ELV:

  • ELV laag complex: er is een vraag voor verzorging en verpleging op onplanbare momenten. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische behandeling. 
  • ELV hoogcomplex: er is een vraag voor verzorging en verpleging op onplanbare momenten en daarnaast is er een vraag voor multidisciplinaire behandeling van een aandoening of beperking waardoor de cliënt weer thuis kan functioneren. De huisarts draagt de medische behandeling tijdelijk over aan de Specialist Ouderengeneeskunde. 
  • ELV palliatief: de cliënt heeft een levensverwachting van maximaal 3 maanden en geeft verzorging en verpleging in de directe nabijheid nodig en eventueel behandeling om klachten te verminderen. De medische verantwoordelijkheid kan bij de huisarts blijven of overgedragen worden aan de opnemende organisatie. Dit wordt voor opname afgesproken.

GGZ:
Geestelijke Gezondheids Zorg. Wordt betrokken bij het Wlz crisisopname proces als de cliënt zich verzet tegen een blijvende opname.  

GRZ:
Geriatrische Revalidatie Zorg. Is een vorm van zorg waarbij de cliënt multidisciplinaire behandeling krijgt om de revalidatiedoelen te behalen. Na doorlopen van dit traject kan de cliënt weer verantwoord thuis wonen. Deze zorg is alleen toegankelijk na een ziekenhuisopname. Indien de cliënt thuis woont is deze zorg alleen toegankelijk als er een geriatrisch assesment is afgenomen. De verwijzer kan met de GRZ aanbieder afspraken maken op welke wijze dit geriatrisch assesment afgenomen kan worden zodat er toegang tot GRZ gerealiseerd kan worden. Dit is een onderzoek dat door de klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde wordt uitgevoerd via de SEH of polikliniek van het ziekenhuis. GRZ aanbieders hebben hiervoor verschillende afspraken ingericht om tot een geriatrisch assesment te komen.  De kosten worden vergoed door de Zorgverzekeringswet.

IBS:
In Bewaring Stelling. De cliënt wordt direct gedwongen opgenomen in een instelling op een gesloten afdeling. Als dit niet gedaan wordt is er gevaar voor de cliënt en/of zijn omgeving. De IBS wordt gesteld door de GGZ en is 14 dagen geldig. 

RAP:
het regionaal aanmeldpunt Zuid Holland Noord (RAP-ZHN). Dit is een samenwerkingsverband van de VVT organisaties in de regio die inzage kan geven in de huidige beschikbaarheid van bedden voor ELV en Wlz Crisis. Het RAP –ZHN is voor ELV bereikbaar tussen 8 en 18 uur. Voor Wlz Crisis is het RAP-ZHN 24 uur per dag bereikbaar.

Respijtzorg:
een vorm van tijdelijke opvang in een instelling. Dit is van toepassing als de cliënt niet thuis kan blijven wonen omdat de mantelzorg wegvalt of als er een verbouwing aan het huis gedaan wordt. Een vraag voor respijtzorg moet gedaan worden door de cliënt/familie/wijkverpleging bij het WMO loket van de gemeente die uitvoering geeft aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

RM:
Rechtelijke Machtiging. Uitspraak door de rechter dat de cliënt opgenomen moet zijn in een instelling op een gesloten afdeling. 
Spoedopname: Het is duidelijk dat de cliënt niet verantwoord thuis kan blijven en opname binnen 24 tot 48 uur is noodzakelijk.

WLZ:
Wet Langdurige Zorg. De wetgeving waar de verpleeg- en verzorgingshuizen onder vallen als het gaat om blijvend noodzakelijke zorg. Hiervoor is een indicatie voor Wlz zorg nodig welke door het Centrum Indicatiestelling Zorg( CIZ) gesteld wordt. Deze aanvraag kan gedaan worden door de cliënt, de mantelzorger, de huisarts. De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger moet de aanvraag ondertekenen. Wlz zorg mag alleen geleverd worden door zorgaanbieders die daarover afspraken hebben gemaakt met het zorgkantoor. De zorg wordt betaald door het zorgkantoor in de regio die belast is met de Wlz zorg. 

Wlz crisisopname:
noodzaak tot opname van een cliënt binnen 24 uur in een zorginstelling waarbij geen terugkeer naar huis meer mogelijk is. Het betreft dus een blijvende opname. Om hiervoor in aanmerking te komen is het niet perse noodzakelijk om al een Wlz indicatie te hebben. Wel is het nodig dat de cliënt  aan de voorwaarden van een Wlz indicatie voldoet waarbij blijvend verzorging en verpleging in de nabijheid nodig is. De cliënt wordt maximaal 14 dagen opgenomen op het Wlz crisisbed. Na die 14 dagen wordt de cliënt overgeplaatst naar een regulier Wlz bed. Dit kan bij in het door de cliënt gewenste huis zijn maar kan ook in een ander huis zijn. Dit huis levert dan de overbruggingszorg totdat het gewenste huis plaats heeft. Om een PG cliënt op te nemen op een gesloten afdeling moet de diagnose dementie gesteld zijn. 

Wlz indicatie:
een indicatie voor Wlz zorg die door het CIZ gesteld is. Cliënten kunnen met deze indicatie ook thuis blijven wonen mits de benodigde Wlz zorg op een verantwoorde manier thuis geleverd kan worden. Dit wordt in samenspraak met de cliënt bepaald. Als de benodigde zorg niet verantwoord thuis geleverd kan worden dan kan de cliënt met deze indicatie in een instelling gaan wonen.

Verwijscriteria

Cliëntprofiel
Ouderenzorg
Somatiek
Psychogeriatrie

Zie hier het indicatieformulier en de toelichting daarbij.

Zorgvorm
ELV laag complex:
Eerstelijns verblijf laag complex is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf voor kwetsbare cliënten die tijdelijk niet meer of nog niet thuis kunnen verblijven. Kenmerkend is dat de cliënt terugkeert naar de thuissituatie. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de geneeskundige behandeling, aangevuld met verpleging en verzorging.

ELV hoog complex:
Eerstelijns verblijf hoog complex is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf voor kwetsbare cliënten die tijdelijk niet meer of nog niet thuis kunnen verblijven. Doel is het multidisciplinair analyseren en behandelen van de aandoening(en) en/of beperking(en) en de gevolgen hiervan opheffen c.q. stabiliseren zodat terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie mogelijk is. 
Daartoe draagt de huisarts de medische verantwoordelijkheid tijdelijk over aan de specialist ouderengeneeskunde. Uiteraard ontvangt de cliënt ook de benodigde verpleging en verzorging.

ELV palliatief:
Eerstelijns verblijf palliatief is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf voor kwetsbare cliënten met een levenswachting van maximaal 3 maanden. In die periode ontvangt de cliënt verzorging en verpleging in de directe nabijheid.

De medische verantwoordelijkheid kan bij de huisarts blijven of overgenomen worden door de specialist ouderengeneeskunde. Dit wordt voor opname besproken met de opnemende zorgorganisatie.

Crisisbed:
Een crisisopname op een crisisbed is bedoeld voor clienten met een acute zorgbehoefte, waarbij terugkeer naar huis niet meer mogelijk is. Crisisbedden worden vergoed binnen de Wlz.
Wanneer nog geen Wlz-indicatie aanwezig is, wordt deze na opname door de opnemende zorgorganisatie aangevraagd.

Handvat voor professionele afweging eerstelijns verblijf; zie link.

Informatieoverdracht

Aanleveren bij  de opnemende zorgorganisatie:
•    NAW-gegevens cliënt
•    BSN cliënt
•    Actuele medische gegevens
•    Medicatie: toedienlijst/actueel overzicht
•    Medische voorgeschiedenis
•    Verzekeraar
•    Contactgegevens contactpersoon
•    Vertegenwoordiger
•    Naam huisarts cliënt
•    Diagnose dementie (welke + door wie en wanneer gesteld?)

Inhoudsverantwoordelijke

Liesbeth van Leurs, Activite
Sabine Mira Ferrer, smiraferrer@reos.nl

Versie oktober 2019.

Samenwerkingspartners Regionaal Aanmeld Punt Zuid Holland Noord (RAP-ZHN).

Afspraken rond plaatsing patiënten op eerstelijnsverblijf (ELV) zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de VVT-organisaties die deelnemen aan het RAP-ZHN (ActiVite, Alrijne Zorggroep, DSV verzorgd leven, Groot Hoogwaak, Hozo, Libertas Leiden, Marente, R.K. Zorgcentrum Roomburgh, Topaz en Wijdezorg)  en  in de dienstverleningsovereenkomst tussen de RAP ZHN en de verwijzers in de regio Zuid-Holland Noord (huisarts, SEH, Huisartsenpost, ambulancedienst).