Diabetisch Voetulcus - Subregionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Doelstelling

Doelstelling

 

Afstemming van het beleid bij de behandeling van een diabetisch voetulcus. Het is te verwachten dat door een multidisciplinaire, transmurale behandeling van een diabetisch voetulcus een daling van het aantal amputaties en een reductie van de kosten zullen optreden.

Huisarts en podotherapeut

Huisarts en podotherapeut

 

De huisarts overlegt na de constatering van een diabetisch voetulcus direct met de podotherapeut. Wanneer de podotherapeut een diabetisch voetulcus constateert, neemt hij direct telefonisch contact op met de huisarts.

  • Bij een oppervlakkig niet-plantair gelokaliseerd ulcus, waarbij geen perifeer vaatlijden en geen infectie bestaat, kunnen zij samen besluiten om tot behandeling over te gaan. Is er na twee weken geen duidelijke genezingstendens waarneembaar, verwijst de huisarts de patiënt naar een voetenteam.
  • Een patiënt met een plantair gelegen voetulcus wordt onmiddelijk verwezen naar een voetenteam. Blijkt er sprake van een acute, bedreigende situatie dan neemt de huisarts telefonisch contact op met de (dienstdoende) vaatchirurg.

Voetenteam

Voetenteam

 

Het ziekenhuis beschikt over een voetenteam, dat is samengesteld en werkt volgens de richtlijn van de NIV. Het zorgaanbod wordt eenduidig gepresenteerd volgens een regionaal format in ZorgDomein, waarin samenstelling en werkwijze van het team zijn weergegeven. Daarin wordt ook vermeld welke informatie de huisarts met de verwijzing dient mee te sturen. Het voetenteam koppelt een voorlichtingsfolder voor patiënten met informatie over haar samenstelling en werkwijze aan de ZorgDomein verwijzing. De huisarts kan deze folder uitprinten. Het voetenteam behandelt het voetulcus conform the state of the art en voert op indicatie de benodigde interventies uit.

 

Indien er na 12 weken nog geen genezingstendens waarneembaar is, bespreekt het voetenteam met de patiënt de mogelijkheden van behandeling in een centrum voor wondzorg, waar hyperbare zuurstoftherapie en gesprecialiseerde wondzorg beschikbaar zijn. Wanneer het in overleg met patiënt niet raadzam blijkt die weg op te gaan en de keuze wordt gemaakt voor "het accepteren van het ulcus", wordt de procedure gevolgd, zoals hieronder bij 'terugverwijzing' is beschreven.

Metabole regulering

Metabole regulering

 

In beginsel blijft de huisarts na verwijzing verantwoordelijk voor de regulering van de metabole parameters binnen het met de patiënt afgesproken zorgplan. De benodigde controles lopen dan door conform de afspraken binnen de eerstelijns DBC. De huisarts bespreekt dat bij de verwijzing met de patiënt.

 

Het voetententeam beoordeelt bij elke verwijzing of er op- of aanmerkingen te plaatsen zijn bij de metabole regulering. Is dat het geval dan neemt de internist telefonisch contact op met de huisarts. Dat kan leiden tot een eenmalig consultatie of tot (al dan niet tijdelijke) overname van de behandeling. In het laatte geval sluit de huisarts de eerstelijns DBC. De internist bespreekt de consequenties van de overname van de behandeling met de patiënt.

Terug verwijzing

Terug verwijzing

 

Indien er na genezing van het voetulcus geen dwingende reden meer is om patiënt te vervolgen in een tweedelijns setting wordt patiënt terugverwezen naar de eerste lijn.

 

Vanuit het voetenteam vindt overleg plaats met een (diabetes) podotherapeut, die als coördinator optreedt en de organisatie van de periodieke controles regelt in overleg met de behandelend podotherapeut.

Per sub regio is een (diabetes) podotherapeut beschikbaar voor deze functie. Het voetenteam krijgt de beschikking over een lijst van deze (diabetes) podotherapeuten in de regio. De lijst wordt up-to-date gehouden door de stafverpleegkundige diabetes van PoZoB. Het voetenteam stuurt de ontslagbrief naar de huisarts en naar de coördinerend (diabetes) podotherapeut. Deze stelt de behandelend podotherapeut op de hoogte over de toegepaste behandeling in het voetenteam.

 

Bij (dreigende) recidieven van een voetulcus kan de behandelend podotherapeut overleggen met de (diabetes) podotherapeut, die er voor kan kiezen de behandeling tijdelijk over te nemen of, bij voorkeur na overleg met de huisarts, de patiënt opnieuw te laten behandelen in het voetenteam.

Status sub RTA

 Status  sub RTA

 

De Subregionale Transmurale Afspraak heeft de status van logistieke afspraken tussen zorgverleners en een interdisciplinair zorgaanbod aan mensen met een diabetisch voetulcus. Betrokken hulpverleners doen het aanbod aan de patiënt, die aldus goed geïnformeerd beslist of hij van het aanbod gebruik wil en kan maken.

 

 

Redactioneel

In deze tekst wordt consequent de mannelijke derde persoon enkelvoud voor de hulpverleners gebruikt. dit is een stijlfiguur. Waar de meest betrokkenen vrouwen zijn kan naar believen voor "hij" ook "zij" gelezen worden.

 

 

Namens huisartsenkring ZO Brabant

Wim Heres

 

Namens de Zorggroepen

Arnold Romeijnders, PoZoB

Maarten Klomp, DOH

Ed Berends, SGE

 

Namens de regionale diabetespodotherapeuten

Lian Stoeldraaijers, diabetespodotherapeut eerste lijn

Ingrid Ruys, diabetespodotherapeut, Máxima Medisch Centrum

 

Namens da Vincikliniek

Peter Everts

 

Namens Voetenteam

Joep Teijink, Catharina Ziekenhuis

Mart Bender, Máxima Medisch Centrum

Guido Stultiënt, Elkerliek Ziekenhuis

Fred van der Linden, St. Anna Ziekenhuis

A. Sondakh, Sint Jans Gasthuis

 

Namens de werkgroep

Jaap Kroon, kaderhuisarts diabetes PoZoB

Jaap Buth, vaatchirurg Da Vinci kliniek

Fred van der Linden, vaatchirurg st. Anna ziekenhuis

Sandra Janssen, verpleegkundig specialist wondzorg Elkerliek ziekenhuis

Lian Stoeldraaijers, diabetespodotherapeut eerste lijn

Ingrid Ruys, diabetespodotherapeut, Máxima Medisch Centrum

 

Contactpersoon

Pieter van Wijk, p.vanwijk01@onsnet.nu

 

Namens de zorggroep PoZoB

 


 

Voor deze samenwerkingsafspraak is uitgegaan van de NHG-standaard diabetes mellitus type 2 (2013) , de LTA diabetes mellitus type 2 (2012), de richtlijn diabetische voet van de NIV (2006) en de richtlijn “Prevention and management of foot problems in diabetes” van de International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) (2015). Als uitgangspunt voor de inrichting van zorg wordt gekozen voor het stepped care model.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport  mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PoZoB.
Goedgekeurd door Kwaliteitsraad van de Huisartsenkring Zuidoost Brabant  november 2015.
 

 

PoZoB subRTA ZOB 0215 INT X.1 

Aanvullende informatie bij Subregionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Stroomdiagram beleid bij Diabetisch Voetulcus

 

Stroomdiagram